نویسنده = مهدی زارع
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 17-33

رضا افشین مهر؛ امید علیزاده؛ برمک جعفری حقیقی؛ مهدی زارع