نویسنده = احسان بیژن زاده
تعداد مقالات: 8
1. تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 152-165

راضیه ابراهیم نیا؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ روح اله نادری


3. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس

دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 244-255

وحید براتی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ زهرا زینتی


4. تأثیر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و شاخص‌های سودمندی جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط با حبوبات

دوره 10، شماره 34، آذر 1397، صفحه 46-58

سید حسام نیک سیرت؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری


5. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، اردیبهشت 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام


8. تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم

دوره 8، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 134-147

روح اله نادری؛ سمیه مرادنیا؛ احسان بیژن زاده