نویسنده = عبدالله بحرانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 160-170

سید محمد تقی طبیب لقمانی؛ فرود بذرافشان؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


2. بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 171-184

سعید صمصامی؛ فرود بذرافشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


3. تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 214-228

نعیمه آستانه؛ فرود بذر افشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 182-192

عبدالله بحرانی؛ مهتا حق جو


5. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 11-19

مهتا حق جو؛ عبدالله بحرانی


6. تاثیر محلول پاشی سولفات روی و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین ذرت دانه‌ای

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 37-48

حسین قطاوی؛ غلامرضا معافپوریان؛ عبدالله بحرانی