نویسنده = هادی پیرسته انوشه
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 217-229

صادق شهراسبی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


3. پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش‌های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-11

سیده الهه هاشمی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


4. مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 117-129

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمدحسین بناکار؛ حمیدرضا میری


5. تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 95-103

حبیب‌اله رنجبر؛ محمدرضا شجاع؛ حسن سامعی؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمودرضا سالار


6. بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 166-175

محمدجواد عباسی؛ مریم جهانی دوقزلو؛ هادی پیرسته انوشه؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ مسعود تقوایی