نویسنده = حمید رضا ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 78-88

حمید رضا ابراهیمی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ عادل مدحج


2. ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 52-63

خسرو طاهری؛ حمید رضا ابراهیمی؛ عبدالرضا جعفری