نویسنده = فرزاد مندنی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum)

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 202-216

علی بزرگی حسین آباد؛ فرزاد مندنی؛ محسن سعیدی؛ حسن حیدری؛ علیرضا باقری


2. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 212-22

منصور احمدی؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ غلامرضا محمدی؛ علی شیرخانی