نویسنده = علی راحمی کاریزکی
تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 12، شماره 41، تیر 1399، صفحه 53-67

اعظم رومانی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبداللطیف قلی زاده


شبیه سازی عملکرد سویا با مدل iLegume_Soybean در استان مازندران

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 166-177

علی راحمی کاریزکی؛ مرتضی نوعلیزاده


بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 190-199

مهدی تراشی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ محمد صلاحی فراهی


تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم

دوره 11، شماره 39، دی 1398، صفحه 86-99

علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ نبی خلیلی اقدم


تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم

دوره 11، شماره 39، دی 1398، صفحه 192-209

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبدالفرید عبادتی؛ زینب اورسجی؛ علی راحمی کاریزکی


بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.)

دوره 11، شماره 38، مهر 1398، صفحه 1-12

علی باغبان امین؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان)

دوره 11، شماره 36، خرداد 1398، صفحه 22-31

افروغ سادات بنی عقیل؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ حسن فرامرزی


تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) )

دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 15-22

علی راحمی کاریزکی؛ سیده حکیمه داودی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 9، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 65-79

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سعید صفی خانی


روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba)

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 156-164

علی راحمی کاریزکی؛ عبدالخلیل حسن زاده؛ عباس بیابانی؛ عباس فروغی