نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 163-177

اکرم معینی راد؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی


2. برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 129-141

جعفر پوررضا؛ افشین سلطانی؛ احمد نادری


4. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای پیش‌بینی سرعت نمو به سوی ساقه‌رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-18

محمد حسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی


5. بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 165-175

بنیامین ترابی؛ ناصر دستفالی؛ اصغر رحیمی؛ افشین سلطانی