نویسنده = غلامعلی رنجبر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 74-84

یونس دولت آبای؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر؛ هادی درزی رامندی


2. ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 49-63

حبیب اله سوقی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ غلامعلی رنجبر؛ محمد هادی پهلوانی