نویسنده = علی نخزری مقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.)

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-12

علی باغبان امین؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


2. کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 118-130

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ امیر طوق زرین؛ علی نخزری مقدم؛ زینب اورسجی؛ معصومه نعیمی


3. تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) )

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 15-22

علی راحمی کاریزکی؛ سیده حکیمه داودی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری