نویسنده = عبدالقیوم قلیپوری
اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی

دوره 9، شماره 28، خرداد 1396، صفحه 145-155

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سدابه جهانبخش؛ شهزاد جماعتی ثمرین