نویسنده = امین فتحی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 102-115

داود براری تاری؛ امین فتحی؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک نژاد


2. تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 271-284

میثم قاسمیان؛ عباس ملکی؛ امین فتحی؛ محمد میرزایی حیدری


3. مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 11-22

وحید روزبهانی؛ امین فرنیا؛ امین فتحی


4. تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 198-214

احسان اله زیرعلی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین فتحی؛ فرشته دارابی