نویسنده = زهرا رفیعی کرهرودی
تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته

دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 182-192

منیژه شمسی؛ شهاب خاقانی؛ صنم صفائی چائی کار؛ محمد علی مشیدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ محمود اسلامپور