نویسنده = محمد میرزایی حیدری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر نظام‌های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) برخصوصیات مختلف جو پاییزه

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 103-117

نسرین میرزاکرمی؛ محمد میرزایی حیدری؛ محمود رستمی نیا


2. تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 271-284

میثم قاسمیان؛ عباس ملکی؛ امین فتحی؛ محمد میرزایی حیدری