نویسنده = محمد صلاحی فراهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 190-199

مهدی تراشی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ محمد صلاحی فراهی


2. بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد.

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 26-36

محمد صلاحی فراهی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی