نویسنده = حدیث حیدری نژاد
تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

دوره 10، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 117-126

حدیث حیدری نژاد؛ احمد اسماعیلی؛ طهماسب حسین پور؛ حمیدرضا عیسوند