کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1400، صفحه 43-57

محمدرضا صفری؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ محمد آرمین


بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم

دوره 12، شماره 43، دی 1399، صفحه 171-184

سعید صمصامی؛ فرود بذرافشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی

دوره 12، شماره 43، دی 1399، صفحه 214-228

نعیمه آستانه؛ فرود بذر افشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 12، شماره 41، تیر 1399، صفحه 53-67

اعظم رومانی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبداللطیف قلی زاده


تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 18-26

حمید مروی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ محمد آرمین


بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 40-52

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ عطا اله سیادت؛ علیرضا پازکی؛ شهرام لک؛ مانی مجدم


تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 178-189

زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلامرضا موسوی


برخی واکنش های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 38، مهر 1398، صفحه 61-76

فرشته دارابی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ میثم مرادی


تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری

دوره 11، شماره 36، خرداد 1398، صفحه 217-229

صادق شهراسبی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 36، خرداد 1398، صفحه 240-255

رسول احمدزاده؛ حسن پاک نیت؛ الهه توکل؛ صادق شهراسبی