کلیدواژه‌ها = روش های آماری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 74-84

یونس دولت آبای؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر؛ هادی درزی رامندی