کلیدواژه‌ها = گندم
تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم

دوره 11، شماره 39، دی 1398، صفحه 86-99

علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ نبی خلیلی اقدم


واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 29-37

مطهره شکریان زینی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان؛ یاسر یعقوبیان


مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 234-243

افشار آزادبخت؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ اکبر قویدل