کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد چهار رقم گندم

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 171-184

سعید صمصامی؛ فرود بذرافشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


3. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس دو رقم شوید (.Anethum graveolens L)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 21-33

نستوه صفی خانی نسیمی؛ ظهراب اداوی؛ سیروس منصوری فر