کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب برگ
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 217-229

امین سمیعی؛ محسن کافی؛ محمدمهدی جوکار؛ آرزو شقاقی


2. بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 40-52

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ عطا اله سیادت؛ علیرضا پازکی؛ شهرام لک؛ مانی مجدم


3. بررسی اثر محلول‌پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام‌زمینی در شرایط دیم

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 229-242

مارال مرادی توچایی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین