کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 45-63

محمد خادم پیر؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


2. تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 6، شماره 19، بهمن 1393، صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


3. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا

دوره 5، شماره 14، آبان 1392، صفحه 17-33

رضا افشین مهر؛ امید علیزاده؛ برمک جعفری حقیقی؛ مهدی زارع


4. اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 29-41

علیرضا باقری؛ زینب محمدعلی پور