کلیدواژه‌ها = محلول پاشی
تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

دوره 8، شماره 26، آذر 1395، صفحه 184-194

سید مجتبی موسوی واسعی؛ بهروز عرب لو؛ اکبر قربانی؛ مظاهر حسین زاده؛ مسعود شاهمرادی


بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14

دوره 6، شماره 18، آبان 1393، صفحه 69-79

محمود بقری؛ حسین شمسی محمود آبادی؛ ابوالفضل مروتی