کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 9
3. بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. )

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 88-97

علی اکبر رضوانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


4. تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 147-158

سیده ندا سیف؛ عنایت الله تفضلی؛ علیرضا طلایی؛ عبالحسین ابوطالبی؛ وحید عبدوسی


5. تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 184-194

سید مجتبی موسوی واسعی؛ بهروز عرب لو؛ اکبر قربانی؛ مظاهر حسین زاده؛ مسعود شاهمرادی


6. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 59-67

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


7. انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 98-111

سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی رمضانی؛ متین فروزی


8. تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 91-99

زینب مرادی؛ مهدی مدندوست؛ فرشاد صادقی


9. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی