کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 9
3. بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. )

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 88-97

علی اکبر رضوانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


4. تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 147-158

سیده ندا سیف؛ عنایت الله تفضلی؛ علیرضا طلایی؛ عبالحسین ابوطالبی؛ وحید عبدوسی


5. تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 184-194

سید مجتبی موسوی واسعی؛ بهروز عرب لو؛ اکبر قربانی؛ مظاهر حسین زاده؛ مسعود شاهمرادی


6. انتخاب ژنوتیپ‌های برتر ذرت علوفه‌ا‌ی با استفاده از روش‌های چند متغیره در منطقه ورامین

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 98-111

سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی رمضانی؛ متین فروزی


7. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 59-67

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


8. تاثیر دو روش کشت نشایی و مستقیم در میزان پارازیته شدن ارقام رایج گوجه‌فرنگی به علف هرز انگلی سس

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 91-99

زینب مرادی؛ مهدی مدندوست؛ فرشاد صادقی


9. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی