کلیدواژه‌ها = عملکرد بیولوژیک
تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 26، آذر 1395، صفحه 49-57

محمد میرزاخانی؛ کبری گازرانی فراهانی؛ کریم نوزاد نمین


بررسی ناپایداری غشای سلولی ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت تنش کمبود آب و مصرف سالیسیلیک اسید

دوره 8، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 99-115

محمد سیبی؛ محمد میرزاخانی؛ مسعود گماریان؛ سیدحسام الدین یعقوبی


اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14

دوره 6، شماره 18، آبان 1393، صفحه 69-79

محمود بقری؛ حسین شمسی محمود آبادی؛ ابوالفضل مروتی