مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی (JPEC) - شماره جاری