تعداد مقالات: 592

1. بررسی اثر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب-زمینی

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-12

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سودابه جهانبخش؛ شهرزاد جماعتی


2. اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-16

علیرضا رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسن سیاری؛ رستم یزدانی بیوکی


3. تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-14

عبدالله بحرانی؛ سوشیانس حامدی؛ محمدسعید تدین


5. اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-13

محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شیما حیدری


6. اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-13

مجتبی ابراهیمی؛ برمک جعفری حقیقی


7. واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-16

فرحناز ممتازی


8. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام


10. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-11

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ امید علیزاده؛ محمد مجتبی کامل منش


11. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-17

علی شهریاری؛ آدام ب. پوته؛ آنوار ب. عبدالرحیم؛ گیزان ب. صالح


12. اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 1-14

امیر جانبازی رودسری؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


13. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-10

غلامحسن رنجبر؛ مجید نیکخواه


15. بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-16

ماندانا آژند؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی؛ مختار قبادی؛ کیانوش چقامیرزا؛ مجید عبدلی


16. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی


17. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای پیش‌بینی سرعت نمو به سوی ساقه‌رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-18

محمد حسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی


19. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


22. اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 1-12

مجید رستمی؛ عبدالرضا احمدی؛ هدا محمدی


23. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 1-14

آزاده شیبانی راد؛ عزت اله فرشادفر؛ عبداله نجفی


24. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام