تعداد مقالات: 593

1. بررسی اثر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب-زمینی

دوره 6، شماره 16، اردیبهشت 1393، صفحه 1-12

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سودابه جهانبخش؛ شهرزاد جماعتی


2. اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

دوره 5، شماره 14، آبان 1392، صفحه 1-16

علیرضا رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسن سیاری؛ رستم یزدانی بیوکی


3. تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو

دوره 5، شماره 13، مرداد 1392، صفحه 1-14

عبدالله بحرانی؛ سوشیانس حامدی؛ محمدسعید تدین


5. اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 11، بهمن 1391، صفحه 1-13

محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شیما حیدری


7. واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1390، صفحه 1-16

فرحناز ممتازی


8. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام


10. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز

دوره 6، شماره 18، آبان 1393، صفحه 1-11

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ امید علیزاده؛ محمد مجتبی کامل منش


11. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی

دوره 6، شماره 19، بهمن 1393، صفحه 1-17

علی شهریاری؛ آدام ب. پوته؛ آنوار ب. عبدالرحیم؛ گیزان ب. صالح


12. اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان

دوره 7، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 1-14

امیر جانبازی رودسری؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


13. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد

دوره 7، شماره 21، شهریور 1394، صفحه 1-10

غلامحسن رنجبر؛ مجید نیکخواه


15. بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 1-16

ماندانا آژند؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی؛ مختار قبادی؛ کیانوش چقامیرزا؛ مجید عبدلی


16. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

دوره 8، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی


17. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای پیش‌بینی سرعت نمو به سوی ساقه‌رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم

دوره 8، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 1-18

محمد حسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی


19. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


20. بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم)

دوره 9، شماره 28، خرداد 1396، صفحه 1-9

جعفر پوررضا؛ افشین سلطانی؛ عبدالله بحرانی


23. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 1-14

آزاده شیبانی راد؛ عزت اله فرشادفر؛ عبداله نجفی


24. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، اردیبهشت 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام