تعداد مقالات: 565
-23. بررسی اثر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب-زمینی

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-12

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سودابه جهانبخش؛ شهرزاد جماعتی


-22. اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-16

علیرضا رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسن سیاری؛ رستم یزدانی بیوکی


-21. تأثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-14

عبدالله بحرانی؛ سوشیانس حامدی؛ محمدسعید تدین


-19. اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-13

محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شیما حیدری


-18. اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-13

مجتبی ابراهیمی؛ برمک جعفری حقیقی


-17. واکنش ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بعد از گلدهی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-16

فرحناز ممتازی


-16. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام


-14. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-11

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ امید علیزاده؛ محمد مجتبی کامل منش


-13. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-17

علی شهریاری؛ آدام ب. پوته؛ آنوار ب. عبدالرحیم؛ گیزان ب. صالح


-12. اثر محلول‌پاشی متانول و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی گیلان

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 1-14

امیر جانبازی رودسری؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


-11. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-10

غلامحسن رنجبر؛ مجید نیکخواه


-9. برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 251-267

حسین کمایی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ جعفر پوررضا؛ داود امیدی نسب


-8. بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-16

ماندانا آژند؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی؛ مختار قبادی؛ کیانوش چقامیرزا؛ مجید عبدلی


-7. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی


-6. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای پیش‌بینی سرعت نمو به سوی ساقه‌رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-18

محمد حسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی


-5. مطالعه آت‏اکولوژی گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.Don) در شهرستان بافق، استان یزد

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 226-235

غلامرضا زارعی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ علی زمانی باجگانی


-3. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


0. اثر تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم دوروم

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 1-12

مجید رستمی؛ عبدالرضا احمدی؛ هدا محمدی