تعداد مقالات: 565
126. روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba)

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 156-164

علی راحمی کاریزکی؛ عبدالخلیل حسن زاده؛ عباس بیابانی؛ عباس فروغی


127. اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 35-48

فیاض آقایاری؛ فاطمه خلیلی؛ محمد رضا اردکانی


128. تأثیر ورمی کمپوست و بیو سوپر جاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات ریشه ارقام نخود ( Cicer arietinum L.) دیم

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 43-52

حامد خسروی؛ ماشااله دانشور؛ سیده زهرا حسینی؛ یونس میر


130. بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 44-55

مریم دیوسالار؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ آیدین حمیدی


136. بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 34-42

عزیزاله خیری؛ رقیه باباخانی؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی


137. بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 31-45

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ عطا اله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


138. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 29-37

مطهره شکریان زینی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان؛ یاسر یعقوبیان


139. مقایسه تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز دردو سیستم کم و پر نهاده در سویا

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 32-42

حمید صالحیان؛ محسن سلمانی ممقانی


140. جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 38-49

بهنام بهتری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ محمدرضا شکیبا


142. اثر سالسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروئی بابونه (Matricaria chammomile)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 34-43

فاطمه راسخ؛ وحید روشن؛ آتوسا وزیری؛ بهمن خلد برین


143. بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 40-52

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ عطا اله سیادت؛ علیرضا پازکی؛ شهرام لک؛ مانی مجدم


144. تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 53-67

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ اعظم رومانی؛ عباس بیابانی


145. تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 53-65

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


146. بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 49-62

رفعت السادات میر هاشمی اقدم؛ محمد سعید تدین؛ مسعود زاده باقری


147. تعیین مناسب ترین میزان بذر گیاهان همراه در کشت مخلوط با یونجه

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 57-64

مهدی مدندوست؛ آرزو زاهدی