تعداد مقالات: 565
177. ارزیابی عملکرد اقتصادی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (.Lobularia maritima (L.) Desv)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 44-57

محمد حسن هاتفی فرجیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


180. بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 66-80

محمد آقامحمدرضا؛ فرزاد پاک نژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محمد رضا اردکانی؛ علی کاشانی


181. تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.)

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 63-73

رضوان غلامی؛ بهاره کاشفی؛ سکینه سعیدی سار


182. تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 65-78

مجید نیکخواه؛ حسین شمسی؛ غلامحسین رنجبر


183. ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 74-85

امیر محتشم امیری؛ ابوالفضل فرجی؛ حسین عجم نوروزی؛ کمال پیغام زاده


186. اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 61-74

ملیحه رضایی؛ فرود بذرافشان؛ کوروش اردوخانی


189. پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 65-77

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا احیایی؛ جبار فلاحی؛ مهسا اقحوانی شجری


190. بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 64-73

مینا رفیعی؛ مهدی مدندوست؛ فرشاد صادقی


191. اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 69-79

محمود بقری؛ حسین شمسی محمود آبادی؛ ابوالفضل مروتی


192. اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 69-80

بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور


193. تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 67-79

سمیه حاجی نیا؛ محمدجواد زارع؛ ابراهیم محمدی گل تپه


194. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 66-77

یوسف قاضی‌خانلو ثانی؛ خلیل جمشیدی؛ محمدرضا عظیمی‌مقدم


195. تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 58-70

محمد دربانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان


196. تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 45-63

محمد خادم پیر؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


200. واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 72-89

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین