تعداد مقالات: 565
551. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 271-280

بابک باباخانی؛ سیدافشین حسینی بلداجی؛ مهدیه هوشنی


552. ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 234-243

میعاد کیا؛ نادعلی بابائیان جلودار بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری


553. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 241-253

عبدالحسین ابوطالبی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


554. بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان)

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 246-254

محمد امین ناصری بازیاری؛ محمد پیچند؛ کیان نجفی تیره شبانکاره


555. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان به روش‌های مختلف کاشت وتنش خشکی پایان فصل در شرایط جنوب استان فارس

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 244-255

وحید براتی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ زهرا زینتی


556. بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 256-271

سمانه متقی؛ لیلا متقی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ امید لطفی فر


560. بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 256-266

فرهاد فرح وش؛ رضا صیامی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‌نژاد


561. تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 249-257

زینب صالح پور؛ اسفندیار جهانتاب؛ رضوان کرمی برزآباد؛ مهنا دیلم صالحی؛ جمشید محمدی؛ فریده عباسلو


562. تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 267-279

رقیه قربانی؛ محمد نقی صفرزاده ویشکایی


564. عملکرد و همبستگی صفات ده رقم جدید پنبه تحت تاثیر تاریخ‌های کشت در مغان

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 280-291

سعید حکم علی پور؛ سیروس منضوری فر؛ فاطمه ودایع خیری


565. تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 271-284

میثم قاسمیان؛ عباس ملکی؛ امین فتحی؛ محمد میرزایی حیدری