تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 تحت شرایط تنش شوری و خشکی و تعیین بهترین تیمار پرایمینگ در شرایط تنش، آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا" تصادفی در سه تکرار در سال زراعی90-1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد واقع در شهرستان دزفول اجرا گردید. فاکتور اول شامل سه سطح پرایمینگ (شاهد(بدون تیمار)، بذور تیمارشده با آب مقطر و بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم1%) ، فاکتور دوم شامل نوع محلول آزمایشی (کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول6000) و فاکتور سوم شامل پنج سطح پتانسیل اسمزی (صفر،3/0- ، 6/0- ، 9/0 - ،  2/1- مگاپاسکال) بودند. در این تحقیق برخی از شاخص های مرتبط با جوانه زنی بذر از قبیل درصد جوانه زنی، طول ، وزن تر و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و میانگین زمان لازم برای جوانه زنی اندازه گیری شدند. نتایج حاکی از تأخیر جوانه زنی در هر دو محلول کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول بود. درصد جوانه زنی و دیگر شاخص‌های جوانه زنی تحت تاثیر تیمار پرایمینگ و شرایط تنش شوری و خشکی ایجاد شده قرار گرفتند و دارای اختلاف معنی دار بودند. همچنین بذور در تمام غلظت‌های محلول کلرید سدیم جوانه زدند، اما در پتانسیل اسمزی 2/1-  مگاپاسکال ایجاد شده بوسیله پلی اتیلن گلیکول جوانه زنی مشاهده نگردید. پرایمینگ بذر موجب بهبود درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه ها تحت تنش‌های شوری و خشکی شد. با توجه به نتایج مشاهده شده، بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم 1% بهترین وموثرترین تیماردر شرایط تنش در مورد صفت درصد جوانه زنی بود. 

کلیدواژه‌ها