بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

به منظور ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کنترل علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد شیراز واقع در صدرا انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار رقم لوبیا (ناز، گلی، شازند و دی 801 جی) و فاکتور دوم شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار)  به صورت اوره 46 درصد بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر فاکتور ارقام لوبیا بر صفات تعداد غلاف، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار و برای صفت طول غلاف معنی دار نبود. اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن نیز برای تمام صفات در سطح یک درصد معنی دار بود. اثرات متقابل نیز برای تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نتایج نشان داد که واکنش ارقام مختلف لوبیا به سطوح مختلف کود نیتروژن متفاوت بود. رقم ناز به سطح کود 40 کیلوگرم در هکتار واکنش مثبتی نشان داد و بیشترین عملکرد دانه در سطح 40 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و این در حالی بود که در رقم گلی و شازند در سطح کودی 80 کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار عملکرد بود. رقم D801G  در سطح کودی 120 کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین عملکرد دانه در متر مربع بود. کمترین میزان وزن خشک علف‌های هرز مربوط به دو رقم شازند وD801G  و بیشترین وزن خشک علف‌های هرز مربوط به دو رقم گلی و ناز بود. در کل نتایج نشان داد که واکنش ارقام لوبیا به سطوح کود متفاوت می باشد و در حضور علف های هرز، باید با توجه به ظرفیت رقم نسبت به کود نیتروژن، مدیریت کود در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها