واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر می‌گیرد. در پاسخ به شوری، تغییرات ریخت‌شناسی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در گیاهان ایجاد می‌شود. این آزمایش به منظور بررسی اثرات شوری ناشی از کلرور سدیم (صفر، 50 و 100 میلی‌مولار) بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت (Zea mays L.) MO17 و B73 انجام شد. آزمایش به روش کشت در ماسه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال زراعی 91-1390 اجراء گردید. نتایج نشان داد که بین لاین‌های اینبرد ذرت در رابطه با ویژگی‌های کل حجم ریشه، مجموع سطح ریشه، قطر ریشه، وزن خشک ریشه، نسبت ریشه به تاج و وزن ویژه ریشه تفاوت معنی‌دار وجود داشت. ژنوتیپ MO17 در رابطه با کلیه ویژگی‌های مورد بررسی نسبت به ژنوتیپ B73 برتر بود. تنش شوری باعث کاهش معنی‌دار حجم ریشه، مجموع سطح ریشه، مجموع طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت ریشه به تاج شد، اما متوسط قطر ریشه و وزن ویژه ریشه را افزایش داد. واکنش متفاوت لاین‌های اینبرد ذرت نسبت به تنش شوری نشان داد که لاین اینبرد MO17 در مقایسه با لاین B73 از حساسیت بیشتری به تنش شوری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها