اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

با توجه به شرایط  خشک و نیمه خشک کشور ما و همچنین وجود خشکسالی های اخیر و با در نظر گرفتن تأثیر مثبت عناصری مانند پتاسیم درکاهش اثرات منفی کم آبیاری وکاربرد روش های آبیاری مناسب، این تحقیق انجام گردید. آزمایش در استان فارس، در شهرستان زرقان و روی گیاه ذرت رقم 704 سینگل کراس به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه تکرار در سال 1390 اجرا شد. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی: (1- آبیاری به صورت کامل در کل فصل رشد (شاهد) 2- آبیاری یک در میان متناوب بجز درمراحل جوانه زنی وگلدهی 3- آبیاری یک در میان متناوب ثابت در کل دوره رشد و کود سولفات پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (0، 100، 200 و300 کیلوگرم درهکتار) در نظرگرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار آبیاری یک در میان متناوب بجز در مراحل جوانه زنی وگلدهی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه شد(93/4 تن در هکتار)٬ درحالیکه تیمار آبیاری یک درمیان متناوب ثابت تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت(64/2 تن در هکتار). سطوح مختلف سولفات پتاسیم از لحاظ تاثیر بر شاخص سطح برگ، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه تفاوت معنی دار آماری داشتند. بیشترین ارتفاع گیاه (07/2 متر)، تعداد ردیف در بلال (88/14)، تعداد دانه در ردیف (478/28)، طول بلال (113/18 سانتی متر)، وزن هزار دانه (231/273 گرم) و عملکرد دانه (41/4 تن در هکتار) با کاربرد میزان 300 کیلوگرم پتاسیم درهکتار حاصل شد. اثرمتقابل آبیاری یک در میان بجز مراحل جوانه زنی و گلدهی با کاربرد 300 کیلوگرم کود پتاسیم در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت(97/5 تن در هکتار). 

کلیدواژه‌ها