سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

3 دانشجوی دکتری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

4 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

5 کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

به منظور بررسی سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید اجرا شد. آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با پانزده تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار اصلی تاریخ کاشت، بیست اردیبهشت ماه، یکم خرداد ماه، دهم خرداد ماه و تیمار فرعی پنج رقم شامل: Sun 6108، Rio Grand  Nena، Tomato Rio Grand، Early Urbana VF  و Falat  بود. در پایان فصل رشد، ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، اسیدیته عصاره میوه، طول میوه، عرض میوه، تعداد بذر در میوه، وزن یک میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، طول میوه، عرض میوه، تعداد بذر در میوه، وزن یک میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع در تاریخ کاشت بیست اردیبهشت ماه بیشترین مقدار را دارند. همچنین رقم Nena Rio Gerand در ارتفاع بوته، اسیدیته عصاره میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع بیشترین مقدار را داشت. بنابر این تاریخ کاشت بیست اردیبهشت ماه و رقم Nena Rio Gerand برای منطقه سردسیر شمال فارس مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها