بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات‌‌دار و کنترل علف‌های‌هرز بر ویژگی-های زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در کوهدشت لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کنترل علف‌های‌هرز و کود زیستی فسفات بارور 2 (حاوی باکتری‌های حل‌کننده فسفات) روی برخی ویژگی‌های زراعی و عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704، آزمایشی در شهرستان کوهدشت (استان لرستان) در بهار سال 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول کنترل علف‌های‌هرز در سه سطح شامل 1- کنترل شیمیایی با علف‌کش فورام‌سولفورون (450 گرم ماده ﻣﺅثره در هکتار، معادل 2 لیتر) به صورت پس‌رویشی، 2- دو بار وجین علف‌های‌هرز، 3- شاهد بدون کنترل و فاکتور دوم کوددهی در سه سطح شامل 1- کود زیستی فسفر‌دار بارور 2 (100 گرم در هکتار به صورت بذرمال)، 2- کودهای شیمیایی رایج حاوی نیتروژن، فسفر و پتاس بر مبنای آزمون خاک و 3- تلفیقی از هر دو نوع کود در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های مورد ارزیابی در این آزمایش شامل شاخص سطح برگ (LAI)، ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف کودی و کنترل علف‌های‌هرز از نظر آماری بر کلیه‌ی صفات مورد بررسی بجز قطر ساقه معنی‌دار بود. بالاترین عملکرد دانه به میزان 18317 کیلوگرم در هکتار در تیمار دوبار وجین علف‌های‌هرز و کاربرد کود زیستی و کمترین عملکرد دانه به میزان 7611 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد بدون کنترل علف‌های‌هرز و استفاده از کودهای شیمیایی رایج به دست آمد. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که در شرایط عدم کنترل علف‌های‌هرز عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت به ترتیب حدود 29 و 55 درصد کاهش می‌یابد. استفاده از کود زیستی فسفاته در مقایسه با کودهای شیمیایی رایج سبب افزایش 19 درصدی عملکرد دانه ذرت شد.
 

کلیدواژه‌ها