بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیبهای شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی(Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،

2 کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

جنس آویشن دارای گونه‌های مختلفی در ایران است که در استان‌های مختلف پراکنش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات موجود در اسانس حاصل از اندام‌های هوایی گونه گیاهی Thymus lancifolious و بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گونه مذکور می‌باشد. نمونه‌های گیاهی در سال 1390 از مناطق مختلف منطقه گریت از استان لرستان و در مرحله گلدهی از گیاه برداشت شد. سپس اسانس آن به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به شناساگر جرمی بررسی و اجزای آن شناسایی شد. همچنین در این پژوهش اثر ضد میکروبی عصاره گونه مورد نظر بر علیه 4 باکتری گرم مثبت و گرم منفی با استفاده از روش دیسک به کمک محیط کشت مولر هینتون آگار (MAH) و سنجش قطر هاله عدم رشد بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی مشخص شد گونه مورد مطالعه با گونه‌های دیگر در منطقه لرستان با نام‌های T. eriocalyx و T. kotschyanus از نظر آناتومیکی خصوصیات مشابهی دارند. با توجه به زمان بازداری ترکیب‌ها، اندیس بازداری کواتس، طیف جرمی و مقایسه‌ی این پارامترها با ترکیبات استاندارد، نتایج نشان داد که این گونه 45 ترکیب در اسانس خود دارد که در مجموع 85/95 درصد کل اسانس را تشکیل می‌دهند. ترکیبات اصلی آن شامل کیمول (26/3 درصد)، کارواکرول (34/52 درصد)، تیمول (43/16 درصد) و گاما ترپینن (86/10 درصد) می‌باشد. همچنین نتایج حاصله در خصوص اثر ضد میکروبی نشان داد که عصاره‌های گونه‌ی مورد نظر دارای اثرات ضد باکتریایی می‌باشد

کلیدواژه‌ها