مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

آگاهی از ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است. به همین منظور این تحقیق با استفاده از دو روش مشاهده مستقیم زمانسنجی(فیلمبرداری) و (لقمه شماری) در مراتع نیمه استپی چشمه انجیر فارس واقع در 25 کیلومتری شمال غرب شیراز در سال 1388 اجراء شد و ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر روش با بکارگیری 3 راس بز در زما‌ن‌های 9 ،11 صبح و 4 بعد از ظهر در ماه‌های فصل چرا رکوردگیری انجام شد. داده‌های هر روش بطور جداگانه با استفاده از روش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در محیط نرم افزارهای آماری SAS  و SPSS  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای مقایسه بین دو روش از طرق آنالیز تجزیه واریانس مرکب، همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که در دو روش مورد بررسی برای بز از نظر ارزش رجحانی گونه ها در ماه‌های مختلف فصل چرا و همچنین تکرارهای فیلمبرداری و لقمه‌ شماری تفاوت معنی‌داری در سطح 1درصد (01/0p< )  وجود دارد. در این تحقیق  مشخص  شد  که  یک  رابطه  همبستگی  زیادی  بین  دو  روش زمانسنجی (فیلمبرداری) و لقمه شماری(94/ .=r )وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها