تاثیر کود های دامی و نیتروکسین همراه با جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود های دامی و بیولوژیک نیتروکسین همراه با کاربرد هورمون جیبرلین، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی ذرت (Zea may L.) در منطقه بیضاء استان فارس انجام گرفت. تیمار ها شامل کود های دامی و نیتروکسین بترتیب هر کدام در دو سطح (صفر و 30 تن در هکتار) به عنوان کرت اصلی و جیبرلین در سه سطح (صفر، 100 و 200 پی پی ام) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاثیر هر کدام از تیمارها بصورت جداگانه معنی دار ولی برهمکنش آنها معنی دار نبود. نتایج مقایسات میانگین مربوط به سطوح مختلف کود دامی نشان داد که بالاترین صفات در تیمار کاربرد کود دامی به میزان 30 تن در هکتار به دست آمد. همچنین کود نیتروکسین منجر به افزایش صفات در اثر کاربرد 35 گرم ماده موثره در هکتار شد. جیبرلین باعث افزایش صفات گردید، بین سطوح 100 و 200 پی پی ام روی بعضی صفات اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد کود دامی به میزان 30 تن در هکتار، کود نیتروکسین به میزان 35 گرم ماده موثره در هکتار به همراه 100 پی پی ام جیبرلین بود. نتایج نشان داد که در شرایط امروز و با توجه به گسترش کشاورزی پایدار، استفاده از این نهاده ها می تواند در منطقه بیضاء سود مند و قابل توجیه باشد.
 

کلیدواژه‌ها