اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در قیر و کارزین، در سال زراعی 91-1390 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور فاصلۀ ردیف ها و فاصلۀ بوته روی ردیف بود، تیمار ردیف در 4 سطح شامل  20، 30، 40 و 50 سانتیمتر و تیمار فاصله بوته روی ردیف در 3 سطح شامل 5، 10 و 15 سانتیمتر بود. نتایج نشان داد که با افزایش فاصلۀ ردیف‌ از 20 به 50 سانتیمتر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک کاهش یافت اما با افزایش فاصلۀ ردیف طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، غلاف در بوته، وزن هزاردانه، تعداد شاخه فرعی، شاخص برداشت و عملکرد دانه افزایش یافت و با افزایش فاصله بوته ها روی ردیف از 5 به 15 سانتیمتر ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه کاهش یافت، اما تعداد شاخه های فرعی، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و وزن هزاردانه افزایش یافت. اثر متقابل فاصله ردیف و  بوته روی ردیف در هیچکدام از صفات معنی دار  نگردید. در نهایت به نظر می رسد با افزایش فواصل ردیف و کاهش فاصله بوته روی ردیف بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت. 

کلیدواژه‌ها