مطالعه کیفیت لاشبرگ دو گونه مرتعی Artemisia sieberi وSalsola dendroides و تاثیر آن بر خصوصیات خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان گلستان

چکیده

لاشبرگ حاصل از گیاهان بهترین عامل در امر حفاظت و پایداری خاک است در اثر تجزیه آ‌ن‌ها درصد مواد آلی خاک افزایش یافته که ضمن اصلاح خاصیت شیمیایی، تولید و محصول گیاهی را افزایش می‌‌دهد. هدف این تحقیق مطالعه کیفیت لاشبرگ و خاک پای دو گونه Artemisia sieberi  و Salsola dendroides از نظر عناصر کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در مراتع تیل آباد از توابع استان گلستان است. در پایان فصل رویش، پس از بررسی‌های مقدماتی اقدام به شناسایی رویشگاه‌‌‌‌‌‌های دو گونه مرتعی نموده و پس از انتخاب منطقه معرف، نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام گرفت. سپس با توجه به شرایط منطقه، 5 ترانسکت30 متری و در طول هر ترانسکت، 3 پلات یک متر مربعی به فاصله 10 متر برای هر گونه مستقر گردید. در درون پلات‌ها نمونه لاشبرگ از پای گونه‌ها و نمونه‌برداری خاک پای گونه‌ها از عمق 0 تا 30 سانتیمتری و همچنین نمونه‌برداری از خاک شاهد انجام شد. سپس خصوصیات شیمیایی خاک و لاشبرگ شامل کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم و خصوصیات فیزیکی خاک شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته و بافت اندازه‌گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T  استفاده گردید. نتایج نشان داد در خاک پای گونه S. dendroides مقدار فسفر، نسبت کربن به نیتروژن و همچنین در لاشبرگ گونه مذکور میزان کربن، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن بیشتر از گونهA. Sieberi  است، ولی از نظر تاثیرگذاری بر حاصلخیزی خاک گونهA. Sieberi  به عنوان بهترین گونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها