بررسی امکان تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی با روشهای آمار چند متغیره در تفکیک مرز جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز چاه عباس علی – شهرستان ارسنجان - فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

در این تحقیق امکان تلفیق داده های حاصل از کاربرد رسته بندی و طبقه بندی پوشش گیاهی با بهره  گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور تفکیک مرز جوامع گیاهی در دو زیر حوزه از حوزه آبخیز چاه عباس علی شهرستان ارسنجان در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده ازمحیط نرم افزاری ILWIS مرز حوزه آبخیز، نقشه‌های DEM، شیب، جهت و ارتفاع  تهیه و از آنها در تهیه نقشه شکل زمین جهت تعیین تعداد و محل‌های حفر پروفیل‌های خاک استفاده گردید. سپس با تشکیل ماتریس داده های تراکم پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در محیط نرم افزاری PC-Ord اقدام به رسته بندی و طبقه بندی پوشش گیاهی منطقه گردید. نتایج حاصل از رسته بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش DCA و CCA و طبقه بندی نهایی به روش TWINSPAN نشان داد منطقه مورد مطالعه مشتمل بر پنج جامعه گیاهی Acantholimon festucacemum –Amygdalus lycioides،  Convolvolus acanthocladus-Artemisia sieberi، Artemisia sieberi-Acantholimon festucacemum, Ebenus stellata -Convolvolus acanthocladus،   Amygdalus lycioides-Convolvolus acanthocladus است که با نتیجه حاصل از روش فیزیونومی فلورستیک و گروه بندی اکولوژیک جوامع از روی تصویر ماهواره ای هم خوانی دارد که می تواند با توجه به خصوصیات خاک و پستی و بلندی به همراه متغیرهای پوشش گیاهی به عنوان روشی دقیق در تفکیک مرز جوامع گیاهی مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها