بررسی تاثیر شرایط قرق و چرا بر متوسط درصد، سرعت و زمان جوانه زنی بذر Atriplex canescens

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور

چکیده

        به منظور مقایسه متوسط سرعت و زمان جوانه زنی بذور Atriplex canescens تحت شرایط قرق و غیر قرق در مراتع قطعه 4 زرند شهریار دو سایت همسال قرق شده و قرق نشده هر یک به مساحت 400 و 1000 انتخاب و در اواخر پاییز 1388، پس از جمع آوری بذور از تعداد 10 بوته معرف از هر سایت و خشک کردن طبیعی بذور (4 روز در جلوی آفتاب) صفات متوسط درصد جوانه زنی، مدت و سرعت جوانه زنی به شکل آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS  و آزمون T مستقل صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که متوسط درصد، مدت و سرعت جوانه زنی  بذور دو سایت دارای تفاوت معنی داری نیستند، به عبارت دیگر بذور دو سایت قرق شده و قرق نشده از لحاظ این صفات شبیه هم بودند.

کلیدواژه‌ها