مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا می واحد دامغان

چکیده

با توجه به اهمیت و مزایای بامیه و توجه اندک به کشت ان در ایران آزمایشی به منظور بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر دو رقم بامیه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (2×2×3) با سه فاکتور شامل فاکتور اول ارقام بامیه شامل(رقم ایرانی و رقم خارجی Clemson)، فاکتور دوم سه تراکم کاشت شامل80000، 40000 و30000 بوته در هکتار و دو الگوی کاشت یکطرفه و دوطرفه در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1389در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا شد. بیشترین میزان عملکرد با 4/1801 کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد میوه با 78/212  میوه در بوته از رقم خارجی بدست آمد. رقم ایرانی با 8091 کیلوگرم در هکتار بالاترین میزان بیوماس و 15020کیلوگرم در هکتار بیشترین وزن تر را داشت. در بین الگوهای کاشت مورد مطالعه، الگوی کاشت یک طرفه بیشترین وزن تر را با 13519 کیلوگرم در هکتار و بیشترین میزان بیوماس را با 7200 کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد. در بین تراکم های آزمایش شده، بیشترین وزن تر با 13084 کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان بیوماس با 44/2467 کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد میوه با 4/13450 میوه از تراکم 80000 بوته در هکتار بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها