مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

2 استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

3 عضو هیات علمی مرکز نتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تراکم و میزان مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف بر عملکرد و قدرت رقابت با علف های هرز در کلزا (Brassica napus)، آزمایشی در سال زراعی 88-1387در منطقه نقش رستم مرودشت به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمار ها شامل چهار تراکم 50 ،80 ،110 و 140 بوته در متر مربع و میزان مصرف کود نیتروژن به میزان مقدار توصیه شده(330 کیلوگرم در هکتار)،30 درصد بیشتر از میزان توصیه شده(430کیلوگرم در هکتار) و 30درصد کمتر از میزان توصیه شده(230 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه وتعداد کل علف های هرز و وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند ولی فقط وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر کود نیتروژن قرارگرفت. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 110 بوته در متر مربع و مصرف 330 کیلوگرم در هکتار کود اوره، بیشترین تعداد خورجین در بوته در تراکم 50 بوته در متر مربع و مصرف 430 کیلوگرم کود، بیشترین وزن هزار دانه در تراکم 110 بوته در متر مربع، بیشترین تعداد علف های هرز در تراکم 50 بوته در متر مربع و بیشترین وزن خشک علف های هرز در تراکم 50 بوته در متر مربع بدست آمد.  

کلیدواژه‌ها