بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، سبزوار، ایران

2 دانشجوd کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

به منظور بررسی تاثیراندازه بذر بر کاهش اثرات آللوپاتی اندام‌های مختلف آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1390 انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : بذور گندم (ریز و درشت)، عصاره آبی اندام های مختلف آفتابگردان( برگ، ساقه و ریشه) و غلظت های مختلف عصاره آبی( 0، 15، 20، 25 درصد). نتایج آزمایش نشان داد که عصاره ریشه آفتابگردان نسبت به عصاره ساقه و برگ اثرات منفی شدیدتری بر خصوصیات جوانه زنی ارقام ریز و درشت گندم داشت. غلظت 25 درصد عصاره آفتابگردان بیشترین درصد بازدارندگی (43درصد) بر جوانه زنی گندم داشت که این بازدارندگی در بذرهای ریز نسبت به بذور درشت بیشتر بود. بذور درشت تر از نظر کلیه خصوصیات مورد مطالعه نسبت به بذور ریزتر برتر بودند. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از بذرهای درشت سبب کاهش اثرات منفی بازدارنده جوانه زنی آفتابگردان می‌شود.

کلیدواژه‌ها