بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهنه لاشک کجور مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

استفاده از مراتع به عنوان چراگاه، یکی از علل مهم تخریب و انهدام مراتع می باشد. بر اثر چرای مفرط دام، پوشش گیاهی مرتع از بین رفته و خاک عاری از پوشش گیاهی شده و در معرض فرسایش قرار می گیرد. قرق یکی از روش های اصلاحی ساده مراتع می باشد که باعث احیاء پوشش گیاهی مرتع می گردد. به منظور بررسی اثرا ت قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه ای در منطقه کهنه لاشک کجور در 65 کیلومتری جنوب شهرستان نوشهر واقع در استان مازندران صورت گرفت. بدین منظور در دو منطقه چرائی و قرق شده، 21 نمونه خاک به روش تصادفی سیستماتیک از عمق 0 تا 30 سانتی متری خاک برداشت و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه خصوصیات خاک که شامل بافت، وزن مخصوص ظاهری، ماده آلی، کربن آلی، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهک، pH و EC اندازه گیری شد. سپس داده ها نرمال گردیده و تمام تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که قرق ماده آلی، کربن آلی، فسفر و EC خاک را افزایش داده، از میزان آهک و وزن مخصوص ظاهری خاک کاسته و بر بافت خاک و pH، کلسیم و منیزیم اثری نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها