اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

امروزه کاربرد مواد تنظیم کننده رشد گیاهان به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف مطرح شده است. آسکوربیک اسید و متانول به عنوان یکی از این مواد موجب بهبود تحمل گیاه به تنش‌ها می‌شوند. جهت بررسی این موضوع در گیاه سویا، آزمایشی در سال 1391 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا شد. عامل اصلی شامل 2 سطح آبیاری (8 روز و 16 روز) و عوامل فرعی شامل 3 سطح محلول پاشی آسکوربیک اسید (صفر، 10 و 20 میلی مولار) و متانول (در غلظت‌های صفر، 10 و 20 درصد حجمی) بودند. نتایج نشان داد که اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر  وزن خشک بوته معنی دار بود و با افزایش غلظت تیمارها، وزن خشک افزایش یافت. ترکیب تیماری متانول 20 درصد حجمی و آسکوربیک اسید 20 میلی مولار سبب افزایش تعداد غلاف در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گردید. همچنین با افزایش در غلظت متانول و آسکوربیک اسید تعداد دانه در غلاف افزایش یافت. ترکیب تیماری متانول 20 درصد حجمی و آسکوربیک اسید 20 میلی مولار، تحت شرایط آبیاری8 روزه سبب افزایش 70/105 درصدی عملکرد روغن نسبت به گیاهان شاهد شد. بیشترین عملکرد پروتئین با 12/116 کیلو گرم در هکتار مربوط به ترکیب تیماری  اسید آسکوربیک 20 میلی مولار و متانول 20 درصد حجمی تحت شرایط سطح آبیاری 8 روز به دست آمد. بنابراین در شرایط وجود خشکی استفاده از متانول و آسکوربیک اسید در سویا می تواند سبب بهوبد عملکرد شود.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/  مراجعه کنید