تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور واحد زرین دشت

2 استاد دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

در تمام سامانه های زراعی حضورعلف های هرز بستگی به بانک بذر موجود در خاک دارد. آگاهی از ویژگی‌های بانک بذر و عوامل محیطی موثر برآن امکان پیشگویی تراکم آینده گیاهچه های علف های هرز را فراهم می‌کند. به منظور ارزیابی تأثیر تسطیح لیزری بر بانک بذر و پویایی جمعیت علف های هرز پژوهشی در سال زراعی90-1389در مزارع شهرستان زرین دشت واقع در جنوب شرق استان فارس به اجرا درآمد.  جهت نمونه برداری، مزرعه‌ای به مساحت یک هکتار به شبکه‌های مربعی  20 ×20 متری تقسیم شد و در محل تقاطع هر نقطه، نمونه برداری انجام گرفت. نمونه برداری در دو مرحله پیش و پس ازتسطیح در دو عمق15-0 و30-15 سانتی متری انجام شد. نتایج نشان داد که عملیات تسطیح لیزری تأثیر قابل توجهی بر تراکم و پراکنش بذر علف های هرز داشت، به نحوی که باعث کاهش 30 درصدی تراکم بذر و تخریب لکه های علف هرز شد.درهمه لکه ها یک مرکز پر تراکم وجود داشت که به تدریج به سمت حاشیه از تراکم آنها کاسته شد. گرچه ساختار مکانی جمعیت علف‌های هرز در دو مرحله پیش و پس از تسطح لیزری حفظ شد، اما تعداد آن‌ها روندی کاهشی داشت. بنابراین تسطیح لیزری با توجه به جابجایی خاک می تواند نقش کاهنده در بر تراکم علف های هرز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/  مراجعه کنید